Konzertprogramm 04.03.2015, Keitum (St. Severin)

Johann Sebastian Bach
„Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ BWV 686
Julius Reubke
„Der 94. Psalm“ (Sonate c-moll)
Johann Sebastian Bach
„O Mensch, bewein dein Sünde groß
Jean Alain
Trois danses (II)
Max Reger
„Halleluja! Gott zu loben“ op. 52.3