Konzertprogramm 20.03.2015, Hamburg (St. Marien)

Johann Sebastian Bach
„Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ BWV 686
Julius Reubke
„Der 94. Psalm“ (Sonate c-moll)
Johann Sebastian Bach
„O Mensch, bewein dein Sünde groß
Jean Alain
Trois danses (II)
Johann Sebastian Bach
„O Lamm Gottes unschuldig“ BWV 656